P-3         P-4         P-5       1r i 2n     3r i 4t   5è i 6è    ESO 
  Nit de l'11 al 12 de juliol  x

La mateixa setmana rebreu circular informativa referent a l'activitat "nit al Casal"